Åtagande för dataskydd

Vårt åtagande om skydd av personuppgifter: "informerade människor och skyddade uppgifter".

Första bilden av en kvinna som undertecknar ett dokument

Ledningen/styrande organet för CÁRDENAS Y CHAGRÍN, S.L. (nedan kallad den personuppgiftsansvarige), tar på sig det största ansvaret och åtagandet för att upprätta, genomföra och upprätthålla denna dataskyddspolicy, och säkerställer en kontinuerlig förbättring av den personuppgiftsansvarige i syfte att uppnå högsta kvalitet i fråga om efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119/1, 04-05-2016) och spanska bestämmelser om skydd av personuppgifter (organisk lag, specifik sektorslagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter).

CÁRDENAS Y CHAGRÍN, S.L.: s dataskyddspolicy bygger på principen om proaktivt ansvar, enligt vilken den personuppgiftsansvarige ansvarar för efterlevnaden av det regelverk och den rättspraxis som styr denna policy och kan visa detta för de behöriga kontrollmyndigheterna.

I detta avseende ska den personuppgiftsansvarige styras av följande principer som ska fungera som vägledning och referensram för all dess personal vid behandling av personuppgifter:

  1. Inbyggt dataskydd: Den personuppgiftsansvarige ska, både vid fastställandet av medlen för behandlingen och vid själva behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering, för att effektivt genomföra dataskyddsprinciper, såsom uppgiftsminimering, och integrera de nödvändiga skyddsåtgärderna i behandlingen.

  2. Dataskydd som standard: Den personuppgiftsansvarige ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att säkerställa att endast personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av de särskilda ändamålen med behandlingen behandlas som standard.

  3. Dataskydd i informationslivscykeln: åtgärder som säkerställer skyddet av personuppgifter ska gälla under hela informationslivscykeln.

  4. Laglighet, rättvisa och transparens: personuppgifter ska behandlas lagligt, rättvist och transparent i förhållande till den registrerade.

  5. Ändamålsbegränsning: Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

  6. Dataminimering: personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

  7. Riktighet: Personuppgifter ska vara riktiga och, om nödvändigt, hållas aktuella; alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.

  8. Begränsning av lagringstiden: Personuppgifter ska bevaras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade under en tid som inte är längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

  9. Integritet och konfidentialitet: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifter, inbegripet skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstöring eller skada, genom genomförande av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

  10. Information och utbildning: En av nycklarna till att säkerställa skyddet av personuppgifter är den utbildning och information som ges till personal som är involverad i behandlingen av personuppgifter. Under informationens livscykel kommer all personal som har tillgång till uppgifterna att få lämplig utbildning och information om sina skyldigheter när det gäller efterlevnad av dataskyddsbestämmelser.

CÁRDENAS Y CHAGRÍN, S.L.: s dataskyddspolicy kommuniceras till all personal hos den registeransvarige och görs tillgänglig för alla berörda parter.

Följaktligen omfattar denna dataskyddspolicy all personal hos den registeransvarige, som måste känna till den och acceptera den, betrakta den som sin egen, där varje medlem är ansvarig för att tillämpa den och kontrollera de dataskyddsbestämmelser som gäller för deras verksamhet, samt identifiera och tillhandahålla de möjligheter till förbättring som de anser lämpliga i syfte att uppnå excellens i förhållande till deras efterlevnad.

Denna policy kommer att ses över av ledningen/styrelsen för CÁRDENAS Y CHAGRÍN, S.L., så många gånger som anses nödvändigt, för att vid varje tidpunkt anpassas till gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Det här säger våra kunder