Integritetspolicy

Det är mycket viktigt för oss att du till fullo förstår vad vi använder de personuppgifter som vi ber dig om till.

Närbild av ett hänglås

I Europa och i Spanien finns dataskyddsbestämmelser (GDPR) utformade för att skydda din personliga information och som vi som företag självklart uppfyller.

Information i enlighet med Dataskyddsförordningen

Vi kommer att vara transparenta och ge dig kontroll över din data, med ett tydligt språk och tydliga val som låter dig bestämma vad vi ska göra med din personliga information. Tveka inte att kontakta oss och fråga mer om du fortfarande har några funderingar!

Vilka är vi?

 • Namn: Cárdenas y Chagrin S.L.
 • CIF: B35102854
 • Kommersiellt register: Inskrivna i Företagsregistret i Las Palmas, Volym 1.165, Blad 221, Sida GC-10.351
 • Huvudsaklig verksamhet: Fastighetförmedlare
 • Adress: c/ La lajilla nº5 bajo, 35120 Mogán, Las Palmas, Spanien
 • Telelefonnummer: 928 150 650
 • e-mail: info@cardenas-grancanaria.com
 • Hemsida: www.cardenas-grancanaria.com

Vad ska vi använda dina uppgifter till?

Generellt sett kommer vi att använda dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och leverera våra tjänster, bland annat för att kunna sända information om objekt med liknande egenskaper. De kan också användas för andra aktiviteter, som att skicka reklam till dig eller marknadsföra våra aktiviteter.

Vem får tillgång till informationen vi ber om?

I allmänhet är det endast den vederbörligen auktoriserade personalen på vår organisation som har tillgång till informationen vi ber om.

I tillägg kan de enheter som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster få det. T.ex. kan vår bank få tillgång till dina uppgifter om betalningen av våra tjänster görs med kort eller banköverföring.

På samma sätt kommer de offentliga eller privata enheter som vi är skyldiga att tillhandahålla uppgifter enligt lag få tillgång till din information. För att ge dig ett exempel, så kräver Skatteverket vissa uppgifter om ekonomisk verksamhet, när ett visst belopp överstigs.

I händelse av att vi, förutom i ovan nämnda situationer, behöver lämna ut dina personuppgifter till andra enheter kommer vi i förhand att begära ditt tillstånd genom tydliga alternativ som gör att du kan bestämma hur du vill göra i detta avseende.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi kommer att skydda dina uppgifter med effektiva säkerhetsåtgärder baserat på riskerna med att använda din information.

För detta har vår enhet godkänt en dataskyddspolicy och årliga kontroller och revisioner utförs för att verifiera att dina personuppgifter är säkra hela tiden.

Kommer vi att skicka dina uppgifter till andra länder?

I världen finns det länder som är säkra för din data och andra som inte är lika säkra. Den Europeiska Unionen är t.ex. en säker miljö för dina data. Vår policy är att inte skicka din personliga information till något land som inte är säkert ur dataskyddssynpunkt.

I händelse av att det är nödvändigt att sända dina uppgifter till ett land som inte är så säkert som Spanien för att kunna tillhandahålla tjänsten, så kommer vi alltid att begära ditt tillstånd i förväg och tillämpa effektiva säkerhetsåtgärder som minimerar riskerna med att skicka din personliga information till ett annat land.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter under vårt samarbete och så länge vi är skyldiga enligt lag. När tidsfristen enligt gällande lag går ut så kommer vi att kassera dem på ett säkert sätt, som dessutom är respektfullt med miljön.

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

 • Du kan när som helst kontakta oss för att ta reda på vilken information vi har om dig, korrigera den vid behov och eliminera den när vårt samarbete har upphört, i händelse av att detta är juridiskt möjligt.
 • Du har också rätt att begära överföring av din information till en annan enhet. Denna rättighet kallas “portabilitet” och kan vara användbar i vissa situationer.
 • För att begära någon av dessa rättigheter måste du göra en skriftlig begäran till vår adress, tillsammans med en fotokopia av din legitimation, för att kunna identifiera dig.
 • På vår enhets kontor har vi specifika formulär för att begära dessa rättigheter och vi erbjuder dig vår hjälp att fylla i dem.
 • För att lära dig mer om dina dataskyddsrättigheter kan du konsultera webbplatsen för den spanska byrån för dataskydd (www.agpd.es).

Kan du dra tillbaka ditt samtycke om du ändrar dig vid ett senare tillfälle?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du ändrar dig angående användningen av dina uppgifter.

Om du t.ex. tidigare var intresserad av att få reklam för våra produkter eller tjänster, men inte längre vill ta emot detta, så kan du kan meddela oss genom den tillgängliga blanketten på vår enhets kontor.

Var kan du göra en anmälan om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts?

Om du upplever att dina rättigheter har försummats av vår enhet så kan du göra en anmälan till den Spanska byrån för dataskydd, på något av följande sätt:

 • Hemsidan: www.agpd.es
 • Postadress: Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan 6, 28001-Madrid, Spanien
 • Per telefon: Tel. +34 901 100 099, Tel. +34 91 266 35 17

Att lämna in en anmälan till den Spanska dataskyddsmyndigheten medför inga kostnader och det är inte nödvändigt att biträdas av en advokat.

Kommer vi att skapa en profil på dig?

Vår policy är att inte skapa profiler på användarna av våra tjänster. Det kan dock finnas situationer där vi behöver skapa profiler med information om dig i syfte att tillhandahålla tjänsten, kommersiellt eller på annat sätt. Ett exempel skulle vara användningen av din köp- eller tjänstehistorik för att kunna erbjuda dig produkter eller tjänster anpassade efter din smak eller behov. I sådana fall kommer vi att tillämpa effektiva säkerhetsåtgärder som alltid skyddar din information från obehöriga personer som har för avsikt att använda den i eget syfte.

Kommer vi att använda dina uppgifter för andra ändamål?

Vår policy är att inte använda dina uppgifter för andra ändamål än de vi har förklarat för dig. Om vi, mot förmodan, skulle behöva använda dina uppgifter för olika aktiviteter kommer vi alltid att begära ditt tillstånd i förväg genom tydliga alternativ som gör att du kan besluta om det.

Dataskyddspolicy

Ledningen / Det styrande organet för CARDENAS Y CHAGRIN, S.L. (i fortsättningen, den personuppgiftsansvarige), åtar sig maximalt ansvar och engagemang för upprättandet, implementeringen och underhållet av denna Dataskyddsförordning, som garanterar en kontinuerlig förbättring av den personuppgiftsansvarige i syfte att uppnå excellens i förhållande till efterlevnaden av Europaparlamentets och EUrådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016, angående skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och till den fria rörligheten för dessa uppgifter och genom vilket direktiv 95/46/EG (allmän förordning för skydd av personuppgifter) (DOUE L 119/1, 2016-05-04) upphävs, och de spanska bestämmelserna om skydd av personuppgifter (organisk lag, sektorsspecifik lagstiftning och dess tillämpningsföreskrifter).

Dataskyddspolicyn för CARDENAS Y CHAGRIN, S.L. vilar på principen om proaktivt ansvar, enligt vilken den personuppgiftsansvarige ansvarar för efterlevnaden av det regelverk och rättsvetenskap som styr nämnda policy och kan visa det inför behöriga kontrollmyndigheter.

I detta avseende kommer den person som är ansvarig för behandlingen av data att styras av följande principer som måste tjäna all personal som vägledning och referensram vid behandling av personuppgifter:

 • Dataskydd genom design: den personuppgiftsansvarige kommer att tillämpa, både vid tidpunkten för fastställande av behandlingsmedel och vid tidpunkten för själva behandlingen, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom pseudonymisering, utformade för att effektivt tillämpa principerna för dataskydd, såsom dataminimering, och integrera nödvändiga garantier i behandlingen.
 • Dataskydd som standard: den personuppgiftsansvarige kommer att tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att endast de personuppgifter som är nödvändiga för vart och ett av de specifika syftena behandlas som standard.
 • Dataskydd i informationens livscykel: de åtgärder som garanterar skyddet av personuppgifter kommer att gälla under informationens hela livscykel.
 • Laglighet, lojalitet och transparens: personuppgifter kommer att behandlas lagligt, lojalt och öppet i förhållande till den berörda parten.
 • Ändamålsenligt: personuppgifter kommer att samlas in för specifika, explicita och legitima ändamål och kommer inte att behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften.
 • Dataminimering: personuppgifter kommer att vara adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Noggrannhet: personuppgifterna kommer att vara exakta och vid behov uppdaterade; alla rimliga åtgärder kommer att vidtas för att ta bort eller utan dröjsmål rätta de personuppgifter som är felaktiga med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Begränsning av lagringsperioden: personuppgifterna kommer att förvaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de berörda parterna endast under den tid som krävs för ändamålen med att behandla dessa personuppgifter.
 • Integritet och konfidentialitet: personuppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att tillräcklig säkerhet för personuppgifter garanteras, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, genom tillämpning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.
 • Information och utbildning: en av nycklarna för att garantera skyddet av personuppgifter är den utbildning och information som ges till personal som är involverad i deras behandling. Under informationens livscykel kommer all personal med tillgång till uppgifterna att vara lämpligt utbildade och informerade om sina skyldigheter i förhållande till efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna.

Dataskyddspolicyn för CARDENAS Y CHAGRIN, S.L. kommuniceras till all personal som ansvarar för behandlingen av data och görs tillgänglig för alla intresserade.

Följaktligen involverar denna dataskyddspolicy all personal hos den personuppgiftsansvarige, som måste känna till den, uppfylla den och betrakta den som sin egen, varvid varje medlem är ansvarig för att tillämpa den och kontrollera de dataskyddsbestämmelser som gäller för deras verksamhet, samt identifiera och ge de förbättringsförslag som de anser lämpliga i syfte att uppnå excellens i förhållande till dess uppfyllelse.

Denna policy kommer att granskas av ledningen/styrande organet för CARDENAS Y CHAGRIN, S.L., så många gånger som det är nödvändigt, för att anpassa den, vid alla tillfällen, till gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Det här säger våra kunder